0%
Free

This course includes:

Certificate

C++ fundamentals Edit

C++ Fundamentals is designed to give you everything you need to become a productive C++ developer

C++ is regarded as a middle-level programming language and developed by Bjarne Stroustrup starting in 1979 at Bell Labs. C++ is consdered as an enhancement to the C language and originally named C with Classes but later it was renamed C in 1983.

This course will provide detailed concepts of basic C++ along with diverse online practice examples that will help you enjoy the lesson and gain a deeper understanding of the concepts mentioned.

Some characteristics of the C ++ language:

 • C++ is a middle-level programming language. It means that you can use C++ to develop high-level applications, and low-level programs which work well on hardware.
 • C++ is an object-oriented programming language. Unlike C programming language - a procedural programming language, the program is organized in the term of "function" and each function includes the actions you want to do. C ++ is designed with a completely new approach called object-oriented programming, where we use objects, classes and use features such as inheritance, polymorphism, packaging , abstraction, etc. These features are quite complex, so don't worry if it is hard for you at first time trying C++, we make each features clearer in the lessons.
 • C++ is a programming language that is structured like C, it means we can organize the program in terms of functions.
 • C++ can run on many different platforms like Windows, Mac OS, some variants of UNIX ...

Application of C ++ language:

 • C++ is designed to write large systems, even to create computer operating systems (Linux, Mac OS X, Windows, etc.).
 • C++ is used to create popular applications such as Microsoft Office, Photoshop, Auto CAD, etc.
 • C++ is used to create applications that require processing speed, or are highly commercial
 • C++ is used to create big Blizzard games (World of Warcraft, Diablo series, StarCraft series, etc). Nearly all blockbuster games on the market today are built by C++. Some game development tools use C++ such as Unreal engine, Cocos2d-x framework, etc. The big game developers like Valve, CryTek also use C++.

C++ là ngôn ngữ lập trình bậc trung (middle-level), được phát triển bởi Bjarne Stroustrup năm 1979 tại Bell Labs. C++ được xem như một sự cải tiến cho ngôn ngữ C và ban đầu được đặt tên là C with Classes nhưng sau đó nó được đổi tên thành C++ vào năm 1983.

Khóa học này sẽ cung cấp chi tiết khái niệm về C++ cơ bản, kèm theo các ví dụ thực hành trực tuyến đa dạng giúp bạn thích thú bài học và hiểu sâu hơn các khái niệm đã được đề cập.

Một số đặc trưng của ngôn ngữ C++:

 • C++ là một ngôn ngữ lập trinh bậc trung. Nó có nghĩa là bạn có thể sử dụng C++ để phát triển những ứng dụng bậc cao, và cả những chương trình bậc thấp hoạt động tốt trên phần cứng.
 • C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Khác với ngôn ngữ lập trình C - một ngôn ngữ lập trình hướng thủ tục, chương trình được tổ chức theo thuật ngữ “chức năng”, một chức năng gồm có những hành động mà bạn muốn làm. C++ được thiết kế với một cách tiếp cận hoàn toàn mới được gọi là lập trình hướng đối tượng, nơi mà chúng ta sử dụng những đối tượng, các lớp và sử dụng các khái niệm như: thừa kế, đa hình, tính đóng gói, tính trừu tượng … Những khái niệm này khá phức tạp, nên nếu bạn chưa hiểu về chúng, đừng lo lắng, chúng ta sẽ lần lượt làm rõ từng khái niệm trong mỗi bài học khác nhau.
 • C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc giống ngôn ngữ C, nó có nghĩa là chúng ta có thể tổ chức chương trình trên khái niệm functions.
 • C++ có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Mac OS, một số biến thể của UNIX…

Ứng dụng của ngôn ngữ C++:

 • C++ được thiết kế để viết những hệ thống lớn, thậm chí C++ được dùng để tạo nên hệ điều hành máy tính (Linux, Mac OS X, Windows…).
 • C++ được dung để tạo nên các ứng dụng nổi tiếng như Microsoft Office, Photoshop, Auto CAD,…
 • C++ được dung để tạo nên các ứng dụng có yêu cầu về mặt tốc độ xử lý, hoặc có tính thương mại cao
 • C++ được dùng để tạo nên các game lớn của hãng Blizzard (World of Warcraft, Diablo series, StarCraft series…). Gần như toàn bộ các game bom tấn trên thị trường hiện nay cũng dùng C++ để phát triển. Một số công cụ sử dụng trong việc lập trình game có sử dụng C++ như Unreal engine, Cocos2d-x framework,… Các ông lớn trong ngành công nghiệp game như Valve, CryTek cũng sử dụng C++.