Tham gia vào các cuộc thi lập trình và giành chiến thắng.

EXP: -
-
EXP: -