Giúp người dùng sử dụng CodeLearn một cách dễ hơn.