Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
20:00:00
82
9638 Học sinh

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4.7 (141 đánh giá)

Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu thuật toán cũng như hiểu rõ bản chất của các cấu trúc dữ liệu - điều kiện để trở thành lập trình viên giỏi.

Cấu trúc dữ liệu mảng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ngăn xếp và hàng đợi

Danh sách liên kết

Giải thuật tìm kiếm

Giải thuật sắp xếp

Giải thuật đệ quy

Cấu trúc dữ liệu cây

Một số khái niệm về giải thuật

Cấu trúc dữ liệu đồ thị

Qua khóa học này, học viên sẽ nhận được:

 • Hiểu rõ cách cài đặt cũng những cách hoạt động của các hàm trong các cấu trúc dữ liệu:
  • Cấu trúc dữ liệu mảng.
  • Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp.
  • Cấu trúc dữ liệu hàng đợi.
  • Danh sách liên kết.
  • Cấu trúc dữ liệu cây.
  • Cấu trúc đồ thị.
 • Hiểu rõ cách hoạt động của cách thuật toán cơ bản:
  • Giải thuật tìm kiếm.
  • Giải thuật sắp xếp.
  • Giải thuật đệ quy.
  • Giải thuật quy hoạch động.
  • Giải thuật tham làm.
  • Giải thuật chia để trị.

Xem hướng dẫn