10132 học viên
4.8 (94 đánh giá)

Khóa học lập trình C++ nâng cao sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về C++ với một số khái niệm như con trỏ, mảng, cấp phát bộ nhớ động, struct, ...

Thời gian 20 giờ
Số bài tập 32
Dành cho bạn Giấy chứng nhận