0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

C++ nâng cao Sửa

Khóa học lập trình C++ nâng cao dành cho các lập trình viên đã nắm vững những kiến thức cơ bản. Học xong bạn có cái nhìn sâu hơn về những kiến thức đã học ở khóa lập trình cơ bản và hiểu được thêm 1 số khái niệm mới.

Qua khóa học này học viên sẽ:

  • Hiểu được con trỏ từ cơ bản đến nâng cao.
  • Hiểu sâu hơn về của mảng.
  • Hiểu được bản chất của truyền tham trị và truyền tham chiếu.
  • Hiểu và sử dụng được 3 loại cấp phát bộ nhớ (cấp phát bộ nhớ tự động, cấp phát bộ nhớ tĩnh, cấp phát bộ nhớ động).
  • Hiểu về các toán tử trên bit.
  • Hiểu và sử dụng được kiểu dữ liệu có cấu trúc.
  • Hiểu về struct alignment và tính được kích thước của struct

Xem hướng dẫn