0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Nhập môn AWS Sửa

Bên cạnh những kiến thức lập trình, lập trình viên cũng nên trang bị thêm những kiến thức về điện toán đám mây. Trong khóa học này, bạn sẽ có được sự hiểu biết chung về AWS Cloud, độc lập với các vai trò kỹ thuật cụ thể. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về các khái niệm đám mây, dịch vụ AWS, bảo mật, kiến trúc, giá cả và hỗ trợ.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách:
  • Đưa ra quyết định kiến trúc dựa trên các nguyên tắc kiến trúc AWS
  • Tận dụng các dịch vụ AWS để mở rộng cơ sở hạ tầng của bạn
  • Tận dụng các dịch vụ quản lý AWS để linh hoạt hơn khả năng phục hồi trong cơ sở hạ tầng
  • Làm cho cơ sở hạ tầng dựa trên AWS hiệu quả hơn để tăng hiệu suất và giảm chi phí
  • Sử dụng Khung kiến trúc để cải thiện kiến trúc với các giải pháp AWS

Xem hướng dẫn