0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Python cơ bản Sửa

Khóa học lập trình Python dành cho lập trình viên mới bắt đầu tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Python. Khóa học này sẽ giúp bạn học được những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Python. Sau khi học xong bạn sẽ có nền tảng để bắt đầu với những khóa học lập trình nâng cao hơn.

Mục tiêu học tập của khóa học này là:

  • Để xác định cấu trúc và các thành phần của chương trình Python.
  • Hiểu tại sao Python là ngôn ngữ hữu ích cho các lập trình viên
  • Hiểu cách thiết kế và lập trình các ứng dụng Python.
  • Hiểu cách sử dụng list trong các chương trình Python.
  • Hiểu cách sử dụng indexing và slicing để truy cập dữ liệu trong các chương trình Python.
  • Hiểu cách viết các vòng lặp và các câu lệnh quyết định trong Python.
  • Hiểu cách viết hàm và truyền đối số trong Python.
  • Hiểu cách xây dựng và đóng gói các mô-đun Python để sử dụng lại.

Xem hướng dẫn