0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Thư viện chuẩn C++ Sửa

Đối với các lập trình viên việc sử dụng thư viện chuẩn sẽ đem lại rất nhiều lợi ích như thời gian tạo ra sản phẩm, tốc độ, ... Thư viện chuẩn là một tập hợp các lớp mẫu C ++ để cung cấp các cấu trúc và chức năng dữ liệu lập trình phổ biến như danh sách, stack, mảng, v.v. Đây là một thư viện chứa các lớp, thuật toán và trình lặp. Nó là một thư viện tổng quát và do đó, các thành phần của nó được tham số hóa. Để làm việc với STL, bạn cần có kiến thức về các lớp mẫu trước đó.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

  • Sử dụng các lớp thu thập STL và các trình vòng lặp để thực hiện các nhu cầu lưu trữ dữ liệu.
  • Sử dụng các thuật toán chính được cung cấp trong STL để nhanh chóng phát triển các giải pháp hiệu quả.
  • Mở rộng STL với các lớp và thuật toán bộ sưu tập chung của riêng họ.

Xem hướng dẫn