0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Truyền thông và Mạng máy tính Sửa

Đây là môn học dành cho cả lập trình viên và người mới bắt đầu học lập trình. Khóa học Truyền thông và Mạng máy tính cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Qua đó lập trình viên có thể nắm bắt được các kiến thức, giúp giải quyết được các vấn đề về mạng, lựa chọn mạng và thiết bị truyền thông phù hợp.

After completing the course, learners can:
• Understand the concept of computer networks, the role of computer networks. Distinguish local area network (LAN), wide area network (WAN). Understand the concepts and roles of the client / server.
• Understand the concept of network data transfer, baud rate and other parameters (eg bps, kbps, Mbps, Gbps).
• Understand the concept of media (media) and the concept of bandwidth (bandwidth). Distinguish the means of transmission: wired (for example, telephone cables, coaxial cables, cables
optical), wireless (for example, radio waves).
• Understand the concept of the Internet, intranet and extranet.
• Understand the concept of downloading content from the Internet (downloading) and downloading content from the Internet (uploading).
• Know the difference between "Internet connection service" (eg Dial-up, ADSL, FTTH) and "Internet connection method" (for example, by telephone line, mobile phone, cable, wireless) , defense
planet).
• Understand and distinguish network devices.
• Understand the importance and practical application of the network
• Ability to make choices about basic network packages in practice
• Ability to make choices about basic network devices in practice
• Know how to set up a LAN / Wifi in the family (Including devices? What to configure? How to configure, how many machines to serve as needed)
• Know how to handle basic network problems.
• The ability to analyze and assess the quality of network services and to select a range of stable network equipment

Xem hướng dẫn