Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
40:00:00
48
6261 Học sinh

Lập trình hướng đối tượng trong C++

5 (22 đánh giá)

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented-Programming) là phương pháp lập trình dựa trên đối tượng để tìm ra bản chất của vấn đề. Khóa học C++ OOP giúp các lập trình viên học được kỹ thuật lập trình mà tất cả logic, yêu cầu thực tế đều được xây dựng xoay quanh các đối tượng. Hiểu được cách thức hoạt động của C++ OOP sẽ làm đơn giản hóa việc bảo trì và dễ dàng mở rộng trong việc thiết kế phần mềm.

Lớp và đối tượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biến tĩnh, phương thức tĩnh

Tính đóng gói

Tính kế thừa

Tính đa hình và trừu tượng

Mối quan hệ giữa các đối tượng

Updating

Xem hướng dẫn