Bài tập Java OOP: cài đặt lớp Student theo sơ đồ lớp cho trước | Codelearn

 • TuanLQ7
 • Easy
 • 100 Points

Bài tập

Bạn hãy tạo ra lớp Student trong file Student.java với thông tin giống như sau:

Giải thích:

 • name, age, gender, gpa lần lượt là các thuộc tính private chỉ tên, tuổi, giới tính và điểm GPA của đối tượng học sinh.
 • Student(name: String, age: int, gender: String, gpa: double) là phương thức khởi tạo có tham số dùng để khởi tạo giá trị cho các thuộc tính (gán thuộc tính name cho tham số name, gán thuộc tính age cho tham số age, ...).
 • display() là phương thức hiển thị ra màn hình thông tin của học sinh. Ví dụ nếu các thuộc tính của một học sinh có giá trị như sau: name = "Quang", age = 24, gender = "Male", gpa = 7.7 thì khi gọi phương thức display() màn hình sẽ hiển thị ra:
  Name: Quang
  Age: 24
  Gender: Male
  GPA: 7.7​

Chương trình dùng để test lớp Student:

package OOP;

public class Entry {
	public static void main(String[] args) {
		Student s = new Student("Quang", 24, "Male", 7.7);
		s.display();
	}
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Name: Quang
Age: 24
Gender: Male
GPA: 7.7

Lý thuyết

Như ở bài trước bạn đã học, nếu tên tham số đầu vào trùng với tên thuộc tính của lớp thì bạn có thể truy xuất tới thuộc tính của lớp bằng từ khóa this và toán tử . giống như ví dụ sau:

class Student {
	String name;
	int age;
	public Student(String name, int age) {
		this.name = name;
		this.age = age;
	}
	public void display() {
		System.out.println("Name: " + name);
		System.out.println("Age: " + age);
	}
}

public class Entry {
	public static void main(String[] args) {
		Student s1 = new Student("Linh", 24);
		s1.display();
	}
}

Kết quả khi chạy chương trình:

Name: Linh
Age: 24

Hướng dẫn

Bạn cần tạo ra lớp Student giống như sau:

public class Student {
	private String name;
	private int age;
	private String gender;
	private double gpa;

	public Student(String name, int age, String gender, double gpa) {
		this.name = name;
		this.age = age;
		this.gender = gender;
		this.gpa = gpa;
	}

	public void display() {
		System.out.println("Name: " + name);
		System.out.println("Age: " + age);
		System.out.println("Gender: " + gender);
		System.out.println("GPA: " + gpa);
	}
}