Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
20:00:00
98
2427 Học sinh

Thực hành với SQL

4.6 (14 đánh giá)

Khóa học này sẽ giúp bạn biết về một số chức năng chính cần thiết để sắp xếp, lọc và phân loại thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mở rộng bộ công cụ SQL của bạn và giúp bạn có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp hơn thông qua bộ công cụ này. Yêu cầu: Bạn cần hoàn thành khóa Làm quen với SQL để có kiến thức cơ bản trước khi tham gia khóa học này.

Các hàm toán học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thao tác với văn bản

Làm việc với ngày/giờ

Các mệnh đề SET

Biểu thức điều kiện

Truy vấn con

Biểu thức bảng chung

Các hàm windown

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng cần thiết để phân tích những bài toán dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- Bạn sẽ biết các sử dụng các câu lệnh CASE, truy vấn con và các hàm cửa sổ.
- Bạn sẽ biết đến một số khái niệm trong khóa học này như xử lý dữ liệu bị thiếu, làm việc với ngày tháng và tính toán thống kê tóm tắt bằng các truy vấn nâng cao.

Yêu cầu: Bạn cần hoàn thành khóa Làm quen với SQL để có kiến thức cơ bản trước khi tham gia khóa học này.

SYLLABUS KHÓA HỌC

Nội dung chương học # Nội dung bài học
Các hàm toán học
1 SQL Round function
2 SQL Power function
3 SQL Floor function
4 SQL Abs function
5 SQL Sqrt function
6 SQL Div function
7 SQL Mod function
8 Doing Math with aggregate function (1)
9 Doing Math with aggregate function (2)
10 SQL Math functions review
Thao tác với văn bản
11 SQL Length function
12 SQL Left function
13 SQL Substring function
14 SQL Postion function
15 SQL Concat function
16 Case of string
17 SQL Reverse function
18 SQL Replace function
19 SQL Lpad function
20 SQL Trim function (1)
21 SQL Trim function (2)
22 Parsing and Manipulating Text Review (1)
23 Parsing and Manipulating Text Review (2)
Làm việc với ngày/giờ
24 Date/time data types review
25 SQL Current Date/Time functions
26 SQL Extract function
27 SQL Age function
28 SQL Interval Data Type (1)
29 SQL Interval Data Type (2)
30 SQL To_date function
31 SQL Date_part function
32 SQL Date_trunc function
33 SQL Date function review (1)
34 SQL Date function review (2)
35 SQL Date function review (3)
36 SQL Date function review (4)
Các mệnh đề SET
37 SQL Union Operator (1)
38 SQL Union Operator (2)
39 SQL Union All Operator (1)
40 SQL Union All Operator (2)
41 SQL Intersect Operator
42 SQL Except Operator
43 Set theory clauses review (1)
44 Set theory clauses review (2)
45 Set theory challenge
Biểu thức điều kiện
46 Basic CASE statement
47 CASE statements comparing column values (1)
48 CASE statements comparing column values (2)
49 In CASE of rivalry (1)
50 In CASE of rivalry (2)
51 CASE statement with COUNT
52 CASE statement with SUM
53 CASE statement with AVG
54 CASE statement review (1)
55 CASE statement review (2)
56 CASE statement review (3)
57 CASE statement review (4)
Truy vấn con
58 Building on subqueries review (1)
59 Building on subqueries review (2)
60 Building on subqueries review (3)
61 Building on subqueries review (4)
62 Building on subqueries review (5)
63 Correlated subqueries (1)
64 Correlated subqueries (2)
65 Nested subqueries (1)
66 Nested subqueries (2)
67 Nested subqueries (3)
68 Subqueries review (1)
69 Subqueries review (2)
Biểu thức bảng chung
70 CTE syntax
71 Creating CTE(s) (1)
72 Creating CTE(s) (2)
73 Simple CTE
74 Multiple CTEs
75 Clean up with CTEs
76 Recursive CTE (1)
77 Recursive CTE (2)
78 Recursive CTE (3)
79 Recursive CTE (4)
80 Recursive CTE (5)
81 CTE Review (1)
82 CTE Review (2)
83 CTE Review (3)
84 Which technique to use?
Các hàm windown
85 Window functions vs GROUP BY
86 SQL Row_number function (1)
87 SQL Row_number function (2)
88 SQL Row_number function (3)
89 SQL Lag function
90 PARTITION BY (1)
91 PARTITION BY (2)
92 SQL Lead function
93 SQL First_value function
94 SQL Rank function
95 SQL Dense_rank function
96 SQL Ntile function
97 Windown function review (1)
98 Windown function review (2)

Xem hướng dẫn