Cấu Hình Và Chạy Laravel Trên LEMP Stack

Cấu Hình Và Chạy Laravel Trên LEMP Stack

Ở phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và cài LEMP Stack. Ở phần tiếp theo này chúng ta sẽ cùng nhau cấu hình và chạy 1 project laravel mới toanh trên LEMP Stack nhé.

Trước tiên chúng ta cần có thư mục cài đặt source laravel, chúng ta sử dụng câu lệnh dưới đây để di chuyển đến thư mục mong muốn:

cd /var/www

1. Cài đặt Composer:

Trước khi cài đặt Laravel chúng ta sẽ cài đặt composer trước.Tại sao lại phải cài đặt composer, là bởi vì laravel có sử dụng 1 số thư viện bên ngoài mà Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project Laravel của bạn cần sử dụng.

Chúng ta dùng câu lệnh sau để cài đặt:

sudo wget https://getcomposer.org/download/1.10.7/composer.phar

2. Cài đặt Git:

Tiếp theo chúng ta sẽ đi cài đặt git, 1 công cụ không thể thiếu của developer:

sudo apt install git

3. Tải và cấu hình Laravel:

Mình sẽ tải laravel phiên bản 5.7 bằng câu lệnh sau:

sudo git clone -b 5.7 https://github.com/laravel/laravel.git

sau khi đã tải laravel chúng ta sẽ vào trong thư mục laravel và tải các Dependency cần có của laravel:

cd laravel
sudo php ../composer.phar install

copy file .env.example thành .env:

sudo cp .env.example .env

Tạo key cho ứng dụng:

sudo php artisan key:generate

4. Cấu hình virtual host NGINX:

Để chạy được ứng dụng ta cần cấu hình để kết nối Nginx với php fpm. Truy cập vào thư mục và tạo một virtual host laravel:

cd /etc/nginx/

sudo vi sites-available/laravel

Paste cấu hình như sau:

server {
  listen 80;

  root /var/www/laravel/public;

  # Add index.php to the list if you are using PHP
  index index.php index.html index.htm;

  server_name laravel.local;

  location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

  location ~ /\.(?!well-known).* {
    deny all;
  }
}

Lưu lại và thoát khỏi vi

Bây giờ bạn kích hoạt virtual host bằng tạo một symlink file laravel tới thư mục sites-enabled.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/laravel /etc/nginx/sites-enabled/

Sau đó test lại cấu hình nginx để chắc chắn rằng không có lỗi nào xảy ra.

sudo nginx -t

Bây giờ bạn restart lại nginx

sudo systemctl restart nginx

Tiếp theo chúng ta cần thay đổi quyền sở hữu thư mục project Laravel về user www-data

sudo chown -R www-data:root /var/www/laravel

và thay đổi permission thư mục storage thành 755

sudo chmod 755 /var/www/laravel/storage

Cuối cùng chúng ta sửa đổi file host

sudo vi /etc/hosts

bổ sung dòng dưới đây vào hosts.

127.0.0.1 laravel.local

sau đó save lại.

Nào chúng ta cùng mở trình duyệt lên và gõ http://laravel.local/ và tận hưởng thành quả nhé các bạn.

Phần tiếp theo

Trong bài viết tiếp theo, tôi và các bạn sẽ kết nối mysql và xây dựng 1 ứng dụng nho nhỏ với laravel. Hãy cùng đón chờ và chúc các bạn thành công !