Chương Trình C++ Được Biên Dịch Như Thế Nào?

Chương Trình C++ Được Biên Dịch Như Thế Nào?

Hầu hết sau khi chúng ta sau khi viết xong một chương trình và chạy chúng bằng trình biên dịch, ta chỉ quan tâm đến việc chương trình của mình đúng hay sai chứ chẳng mấy khi quan tâm đến việc chương trình đó được biên dịch như thế nào?

Biên dịch chương trình là gì?

Quy trình dịch là quá trình chuyển đổi từ ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ đích (ngôn ngữ máy) để máy tính có thể hiểu và thực thi. Ngôn ngữ lập trình C++ là một ngôn ngữ dạng biên dịch. Chương trình được viết bằng C++ muốn chạy được trên máy tính phải trải qua một quá trình biên dịch để chuyển đổi từ dạng mã nguồn sang chương trình dạng mã thực thi. Quá trình được chia ra làm 4 giai đoạn chính:

1. Preprocessing (tiền xử lý)

Bộ tiền xử lý có nhiệm vụ thực hiện:

  • Nhận mã nguồn
  • Xóa bỏ tất cả chú thích, comments của chương trình
  • Chỉ thị tiền xử lý (bắt đầu bằng #) cũng được xử lý

Chúng ta có thể bắt lỗi ngay ở giai đoạn này với việc sử dụng một cách hợp lý các chỉ thị #if  #error. Bằng cách sử dụng option -E của trình biên dịch như bên dưới, chúng ta có thể dừng quá trình biên dịch ngay ở giai đoạn tiền xử lý nếu có lỗi ở giai đoạn này.

Ví dụ: chỉ thị #include cho phép ghép thêm mã chương trình của một tệp tiêu để vào mã nguồn cần dịch. Các hằng số được định nghĩa bằng #define sẽ được thay thế bằng giá trị cụ thể tại mỗi nơi sử dụng trong chương trình.

Sau khi thực hiện tiền xử lý

Ta có thể thấy các hằng số được đinh nghĩa bằng #define đã được thay thế bằng các giá trị cụ thể

2. Compilation (biên dịch)

Bước biên dịch được thực hiện trên mỗi output của bộ tiền xử lý. Trình biên dịch phân tích mã nguồn C++ thuần túy (bây giờ không có bất kỳ chỉ thị tiền xử lý nào) và chuyển đổi nó assembly code. Ở giai đoạn này, trình biên dịch sẽ bắt các lỗi về kiểu dữ liệu, phân tích (syntax) cú pháp đồng thời có thể thực hiện tối ưu tự động source code để chương trình hoạt động hiệu quả hơn. Nếu có lỗi xảy ra trình biên dịch sẽ thông báo và chúng ta phải sửa lại code để xử lý các lỗi đó và thực hiện biên dịch lại.

Sau khi biên dịch ngon lành ở bước này, compiler sẽ gọi đến một cái back-end bên dưới gọi là assembler để convert tiếp assembly code thành các object code files chứa machine code (mã máy).

Quá trình này sẽ biên dịch các tệp tin .c/.cpp sang tệp tin object .s

3. Assembling

Ở bước này thì assembler sẽ chuyển đổi các assembly code trong các assembler files thành mã máy (machine code – là mã mà CPU có thể hiểu được) trong các object code files. Lưu ý assembler phụ thuộc vào kiến trúc của CPU (x86, PowerPC, ARM,…) nên các kiến trúc CPU khác nhau thì sẽ có các assembler khác nhau. Trên hệ thống UNIX, các object code files có hậu tố .o (.OBJ trên Windows). Các object code files chứa code đã được biên dịch (ở dạng nhị phân) của các symbols (có hiểu đơn giản symbols ở đây là các hàm, các biến) định nghĩa trong file source đầu vào. Symbols trong các object code files được tham chiếu đến bằng tên.

Nói dễ hiểu thì ở giai đoạn này sẽ dịch chương trình thành mã máy 0, 1 và sinh ra tệp mã máy .o

4. Linker (Trình liên kết)

Giai đoạn này sẽ tạo thành chương trình đích duy nhất của quá trình biên dịch từ các object code files  assembler đã tạo ra ở bước trước đó. Đầu ra này có thể là thư viện shared (or dynamic) library hoặc file chaỵ (executable file).

Nó liên kết tất cả các object code files bằng cách thay thế các tham chiếu đến các symbols bằng các địa chỉ chính xác. Mỗi symbol này có thể được định nghĩa trong các object code files khác hoặc trong các thư viện. Nếu chúng được định nghĩa trong các thư viện khác với thư viện chuẩn, bạn cần phải khai báo rõ với linker về chúng (điều này được thực hiện thông qua các config build).

Ở giai đoạn này, các lỗi phổ biến nhất là thiếu định nghĩa hoặc định nghĩa trùng lặp.

  • Thiếu định nghĩa : Điều này có nghĩa là các định nghĩa không tồn tại (các class, các hàm không được implement) hoặc object code files hoặc thư viện nơi chúng cư trú không được cung cấp cho trình linker biết.
  • Trùng lặp: cùng một symbol được định nghĩa trong hai hoặc nhiều object code files hoặc thư viện khác nhau.
  • Chương trình chính không có hàm main().

Tạm kết

Hi vọng qua bài viết bạn có thể hiểu được quá trình biên dịch diễn ra như thế nào. Khi có thể hiểu được quá trình biên dịch ta có thể dễ dàng biết lỗi từ bước nào để fix.

Nguồn tham khảo: cppdeveloper.com