Nâng cao tư duy về thuật toán và cách giải quyết vấn đề.

Nâng cao tư duy về thuật toán và cách giải quyết vấn đề.
Đơn giản 0/442
Trung bình 0/638
6.181 Người dùng
140.966 Lượt nộp bài
uniqueNumber Đơn giản

Bitwise

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 Lượt nộp bài 423/452 Bình luận 27 Điểm 100
decipher Đơn giản

Algorithm String

vietcv vietcv
vietcv
 • 282/288
 • 3
 • 100
keyboardRow Đơn giản

Array Set

liem_do liem_do
liem_do
 • 265/268
 • 4
 • 100
isPronic Đơn giản

algorithm

TuanLQ7 TuanLQ7
TuanLQ7
 • 319/323
 • 10
 • 100
makeTriangle Đơn giản

math algorithm

Fsoft_LongVH13 Fsoft_LongVH13
Fsoft_LongVH13
 • 198/201
 • 0
 • 100
cipher26 Đơn giản

Algorithm String

vietcv vietcv
vietcv
 • 140/140
 • 1
 • 100
typeOfTriangle Đơn giản

Geometry Algorithm

vannc vannc
vannc
 • 318/366
 • 25
 • 100

Algorithm

vietcv vietcv
vietcv
 • 142/217
 • 5
 • 150
setOddBits Đơn giản

Bitwise Math

liem_do liem_do
liem_do
 • 153/177
 • 13
 • 100
gcdOfNumbers Đơn giản

numeric maximum Algorithm

Yasuo Yasuo
Yasuo
 • 218/219
 • 2
 • 100
isSquareFreeInteger Đơn giản

Algorithm Mathematics

vietcv vietcv
vietcv
 • 142/154
 • 0
 • 100
longestCommonPrefix Đơn giản

Algorithm String

liem_do liem_do
liem_do
 • 99/127
 • 6
 • 100
isContainsCloseNumbers Đơn giản

HashTable

liem_do liem_do
liem_do
 • 115/138
 • 4
 • 100
GroupedBits Đơn giản

Algorithm Bitwise

SauLV SauLV
SauLV
 • 111/111
 • 1
 • 100
findDistinctNumbers Đơn giản

Algorithm Sequence

SauLV SauLV
SauLV
 • 142/142
 • 0
 • 100
missingNumber Đơn giản

Numerical

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 • 149/196
 • 21
 • 100
findClosestPair Đơn giản

Algorithm

SauLV SauLV
SauLV
 • 107/107
 • 6
 • 100
sumOfTwoPrime Đơn giản

Math Algorithmic

liem_do liem_do
liem_do
 • 113/155
 • 10
 • 100
segmentNumber Đơn giản

Algorithm Mathematics

vietcv vietcv
vietcv
 • 70/76
 • 3
 • 100
cyclicSequence Đơn giản

Algorithm Sequence

vietcv vietcv
vietcv
 • 76/87
 • 0
 • 100
bigintProduct Đơn giản

C++ only Algorithm String

vietcv vietcv
vietcv
 • 80/84
 • 3
 • 100